ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η παρούσα πολιτική επιστροφών εφαρμόζεται σε κάθε πώληση προϊόντων που πραγματοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΕΞΙΜΑΘΕΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει επί της οδού Χελμου 17, Άγιος Στέφανος Αττικής, Τ.Κ. 14565, με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 069722403000 και Α.Φ.Μ. 998658629, τηλ. 210 8145670 και email info@leximathia.gr (στο εξής το «Πρότυπο Κέντρο Λόγου και Μάθησης «Λεξιμάθεια» ή το «Κέντρο») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος leximathia.gr.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή επιστροφή προϊόντος, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Α) Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η υπαναχώρηση  γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση σας και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε, μαζί με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον έχετε πρώτα εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κέντρο για την αποστολή του είδους σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

– Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση υπαναχώρησης εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Κέντρο μας, ως ακολούθως:

* με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στην διεύθυνση info@leximathia.gr

Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχουν συμπληρωθεί στη δήλωση υπαναχώρησης. Βρείτε το έντυπο υπαναχώρησης εδώ.

– Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους με έξοδα του πελάτη, αθικτα και μέσα στην συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί και συνοδευόμενα από το παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που θα επιστραφούν στο Κέντρο δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται στον πελάτη με χρέωση δική του (χρέωση παραλήπτη).

– Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το Κέντρο αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το Κέντρο και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει το Κέντρο για την μείωση της αξίας του προϊόντος.

– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Κέντρο έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

– Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, το Κέντρο μας θα αποδώσει το τίμημα που εντός 14 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της υπαναχώρησης.

– Η επιστροφή των χρημάτων, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο Κέντρο το τίμημα από την Τράπεζα, το Κέντρο θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το Κέντρο κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Β) Ελαττωματικά προϊόντα

– Η επιστροφή τυχόν ελαττωματικών, κατά την παράδοση, προϊόντων θα πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης του σχετικού παραστατικού αγοράς, και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

– Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος. Το ελάττωμα δεν θα πρέπει να προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή η χρήση του προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης του.

– Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από το Κέντρο, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς το Κέντρο.

– Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το Κέντρο θα ενημερώσει την εκδότρια τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του Κέντρου. Το Κέντρο κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς του Κέντρου προς τον πελάτη.

– Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στο Κέντρο όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν το Κέντρο.

– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Κέντρο έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.