Ένα Πρότυπο Κέντρο Λόγου και Μάθησης που:


Λ
ειτουργεί από το 2000 με σκοπό την ανάδειξη των ικανοτήτων των παιδιών με μαθησιακές, γλωσσικές,συναισθηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες.

 

Ε
νδιαφέρεται και εμπλέκει όλη την οικογένεια, παρ’ όλο που το επίκεντρο της δουλειάς των θεραπευτών είναι το παιδί.

 

Ξ
έρει να στηρίζει τον θεραπευτή στην προσπάθεια του να ενσωματώσει ομαλά το παιδί στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Ι
σχυροποιεί δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ της οικογένειας, του σχολείου και του θεραπευτικού πλαισίου.

 

Μ
αθαίνει στο παιδί να ισορροπεί ψυχικά και να αποκτάει εσωτερικές σταθερές, που θα το βοηθήσουν να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

 

Α
ξιοποιεί αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να αφομοιώνουν καλύτερα τη γνώση.

 

Θ
εμελιώνει την κινητική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών.

 

Ε
νεργοποιεί  και εξελίσσει το δυναμικό του κάθε παιδιού.

 

Ι
κανοποιεί το αίσθημα ασφάλειας του παιδιού μέσα στο ζεστό και καλαίσθητο περιβάλλον που παρέχει.

 

Α
ναζητά, παρακολουθεί και εφαρμόζει νέες εκπαιδευτικές τεχνικές και καινοτόμα προγράμματα.

Τα 4 βασικά μας πλεονεκτήματα…To πρωτοποριακό σύστημα διδασκαλίας– η μέθοδός μας που καλλιεργεί την αυτενέργεια και την υπευθυνότητα.


Το έμπειρο διδακτικό μας προσωπικό: με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με εμπειρία στον κλάδο τους, αλλά και με εμπειρία στη χρήση της μεθόδου μας, με εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες, με ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, με ομαδικό πνεύμα και κοινές αρχές και αξίες.


Ο εξοπλισμός των αιθουσών: όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό, διαβαθμισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιείται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού, καθώς και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets. Είναι χώροι ζεστοί, έτσι ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ευχάριστα και ν’ απολαμβάνουν τις θεραπευτικές συνεδρίες.Η συνεχής, άμεση και ειλικρινής επικοινωνία με τους γονείς, αλλά και με ανθρώπους με τους οποίους το παιδί συνεργάζεται στην καθημερινότητα του.