Η σωστή διάγνωση είναι συλλογική υπόθεση!

Σημαίνει διεπιστημονική συνεργασία με στόχο την αξιολόγηση των γνωστικών, γλωσσικών, συναισθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων ενός παιδιού. Η διαγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες και δοκιμασίες, οι οποίες στοχεύουν στη λήψη σωστών αποφάσεων. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η ένταξη ενός παιδιού σε Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογικής στήριξης ή αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών, και οι γονείς συναινέσουν, σχεδιάζεται η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. Τα προγράμματα μπορεί να εφαρμοστούν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Διεπιστημονική Ομάδα Αξιολόγησης:

Τις Ψυχολογικές και Ψυχομετρικές αξιολογήσεις τις πραγματοποιούν οι Ψυχολόγοι. Όλοι οι Ψυχολόγοι έχουν εκπαιδευτεί στη χορήγηση των αντίστοιχων σταθμισμένων εργαλείων (ψυχομετρικά τεστ). Συνήθως οι Ψυχομετρικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ξεκούραστοι και τα αποτελέσματα των τεστ θεωρούνται ότι αποδίδουν πιστά το σύνολο των δεξιοτήτων/δυνατοτήτων τους. Οι Μαθησιακές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από Ειδικούς Παιδαγωγούς, οι Εργοθεραπευτικές και Λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή αντίστοιχα, με εργαλεία σταθμισμένα για κάθε ηλικία. Οι αξιολογήσεις των παιδιών Γυμνασίου πραγματοποιούνται από Φιλόλογο ή/ και Μαθηματικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή.

Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα:

  • Να χορηγεί το τεστ σε δωμάτιο καλά φωτισμένο, ήσυχο και απομονωμένο, γιατί έτσι διευκολύνεται η χορήγησή του.
  • Να φροντίζει να χτίζει μία καλή θεραπευτική σχέση με το παιδί-έφηβο, σχέση που θα το βοηθήσει να αποδώσει όσο το δυνατόν πιο «αντικειμενικά» στο επίπεδό που βρίσκεται.
  • Να διακόπτει τη χορήγηση του τεστ, αν η κόπωση του παιδιού-εφήβου είναι τέτοια που δύναται να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα.
  • Να ενθαρρύνει το παιδί-έφηβο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις.