Μέθοδος Lexinum: Πρόκειται για ένα πλήρως εξατομικευμένο και δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε παιδί το οποίο συνδέει τις μαθηματικές έννοιες και τις μαθηματικές γνώσεις με την πραγματική μας ζωή. Στόχος μας τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά και να κατανοήσουν ότι τα μαθηματικά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και εργαλείο για την αυτόνομη διαβίωσή μας.

Στη «λεξιμάθεια» το ταξίδι στον κόσμο των αριθμών ξεκινάει με αφετηρία το γεγονός ότι κάθε μαθηματική έννοια πρέπει πάντα να περνά από 5 στάδια: την εικόνα, τον γραπτό συμβολισμό, τον προφορικό λόγο, το απτό-χειροπιαστό υλικό και φυσικά τις πραγματικές καταστάσεις. Το ταξίδι μας γίνεται όμως ακόμη πιο απολαυστικό όταν συντονίζονται οι οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές, λεκτικές – ακουστικές δίοδοι, όταν δηλαδή δουλεύουμε με τα παιδιά πολυαισθητηριακά!

1ο βήμα: Αισθητοποίηση αριθμών

Η διδασκαλία του κάθε αριθμού βασίζεται στο πολυαισθητηριακό μοντέλο και συνδέεται πάντα με πραγματικές καταστάσεις. Ο μαθητής μαθαίνει να γράφει τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα κοινά αντιληπτικά τους στοιχεία. Η ταυτόχρονη επεξεργασία των αριθμών στα τρία αυτά επίπεδα (λεκτικά, ποσοτικά και με αραβικά σύμβολα) θέτει τις βάσεις για την κατανόηση πιο πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών  και ενθαρρύνει τη συλλογιστική σκέψη.

2ο βήμα: Αισθητοποίηση αριθμών ως ιστός ιδεών

Ίσως η κυριότερη εννοιολογική επίτευξη των πρώτων σχολικών χρόνων είναι η ερμηνεία των αριθμών με βάση σχέσεις μέρους – όλου. Η  συνειδητοποίηση δηλαδή ότι κάθε αριθμός είναι σύνθεση άλλων αριθμών. Ο εμπλουτισμός της κατανόησης των αριθμών ανοίγει το δρόμο σε τρόπους επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.

3ο βήμα: Ενίσχυση απαριθμητικής δεξιότητας

Η ενίσχυση των προμαθηματικών εννοιών και η απαριθμητική δεξιότητα είναι βασικοί πυλώνες της κατανόησης του αριθμητικού μας συστήματος.  Μέσω αυτών ο μαθητής ομαδοποιεί, κατανοεί σύνολα, κατανοεί τις σχέσεις μέρους – όλου, εκτελεί πράξεις, πραγματοποιεί νοερούς υπολογισμούς και φυσικά επιλύει προβλήματα.

4ο βήμα: Διδασκαλία θεσιακής αξίας αριθμών – η έννοια της ανταλλαγής

Είναι σημαντικό οι μαθητές να διδάσκονται οποιοδήποτε μοντέλο Δεκαδικής βάσης βασιζόμενοι στην έννοια της ανταλλαγής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 10 Μονάδες αντιστοιχούν σε μία Δεκάδα, ότι 10 Δεκάδες μπορούν να ανταλλαχθούν με μία Εκατοντάδα και αντίστροφα ότι μία Δεκάδα αποτελείται από δέκα Μονάδες κ.τ.λ. Όταν οι μαθητές κατανοήσουν την αξία του κάθε αριθμού, μπορούν ευκολότερα να κάνουν συγκρίσεις και τοποθετούνται σωστά στον χώρο (κατακόρυφα) και εκτελούνται εύκολα οι κάθετες πράξεις.

5ο βήμα: Οι έννοιες του μισού και του διπλάσιου

Η εκμάθηση της έννοιας του διπλάσιου και του μισού είναι κεντρική στα μαθηματικά γιατί μέσα από αυτό χτίζουν τις σχέσεις όλου – μέρους. Συσχετίζοντας την έννοια του διπλάσιου με την έννοια του μισού σαν έννοιες αντίστροφες, και συνδυάζοντάς τες με εικόνες και κατάλληλα οπτικo-ακουστικά ερεθίσματα οι μαθητές κατανοούν ευκολότερα τους αλγορίθμους τους πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

6ο βήμα: Εκμάθηση μαθηματικού λεξιλογίου

Αναμφισβήτητα, τα μαθηματικά σύμβολα είναι ο πυρήνας της μαθηματικής έκφρασης των μαθηματικών. Ωστόσο, αρκετά παιδιά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα μαθηματικά σύμβολα αλλά και να συνδέσουν το κάθε σύμβολο με τη σωστή λέξη. Είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν λέξεις με μαθηματικό νόημα στη καθημερινή ζωή του κάθε παιδιού και να συνδεθούν έτσι με τις ιδέες που εκφράζουν. Λεξιλόγιο και σύμβολα διδάσκονται ταυτόχρονα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες μαθηματικές συνδέσεις.

7ο βήμα: Διδασκαλία παραδοσιακών αλγόριθμων

Φυσικά και πρέπει οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να διδαχθούν τους παραδοσιακούς αλγόριθμους, αφού όμως πρώτα κατανοήσουν τη σημασία της κάθε πράξης και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ποσοτική απομνημόνευση και δεν επιβαρύνεται η μνήμη εργασίας.

8ο βήμα: Η έννοια του κλάσματος

Η έννοια του κλάσματος είναι από τις πιο δύσκολες μαθηματικές έννοιες που ακόμη και μαθητές Γυμνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να κατακτήσουν.  Το κλάσμα εκφράζει μια σχέση ανάμεσα σε ένα μέρος και σε ένα όλο. Προκειμένου να κατανοηθεί η έννοια του κλάσματος χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των παιδιών και συνδέοντας την παλιά-κατακτηθείσα γνώση με την νέα.

9ο βήμα: Σύνδεση πραγματικών ιδεών με τον πραγματικό κόσμο!

Ένας από τους καλύτερους τρόπους να κάνουμε τα παιδιά να σκεφτούν τον πραγματικό κόσμο είναι να συσχετίσουμε τους αριθμούς με μονάδες μέτρησης αντικειμένων: το μήκος, το βάρος, το χρόνο, τα χρήματα. Τα παιδιά μπορούν να κινητοποιηθούν με δύο τρόπους. Ο πρώτος σχετίζεται με την έννοια της εκτίμησης ή του «περίπου». Ο δεύτερος τρόπος είναι τα παιδιά από μόνα τους να μπορούν να ελέγχουν τις απαντήσεις τους κάνοντας πράξεις τις εκτιμήσεις τους.

10ο βήμα επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

Η σωστή κατανόηση και επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει ότι όλοι οι μαθητές θα μπορούν να εκφράσουν με ασφάλεια τις μαθηματικές τους ιδέες. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνικές που βοηθούν τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα.


Και κάπως έτσι το ταξίδι στον κόσμο των αριθμών ολοκληρώνεται.