«Γυμνάζουμε» το αριστερό ημισφαίριο και τελικά το ενεργοποιούμε! Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!


1° στάδιο:

Εξάσκηση στη φωνολογική ενημερότητα/επίγνωση, που σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες έρευνες αποτελεί δεξιότητα απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη της ανάγνωσης και μπορεί να αναπτυχθεί πριν την εκμάθησή της, αλλά και ταυτόχρονα με αυτή. Τα παιδιά διδάσκονται σε προφορικό επίπεδο:

  • Κατανόηση και παραγωγή ομοιοκαταληξίας.
  • Ανάλυση και σύνθεση συλλαβών.
  • Αναγνώριση αρχικής/τελικής συλλαβής.
  • Αναγνώριση αρχικού/τελικού φωνήματος.
  • Ανάλυση και σύνθεση φωνημάτων.
  • Αφαίρεση/προσθήκη/μετάθεση φωνήματος ή συλλαβής.

Ακολουθεί η διδασκαλία των γραμμάτων και των ήχων που αντιστοιχούν σ’ αυτά, δηλαδή η σύνδεση φωνήματος-γραφήματος, με πολυαισθητηριακές τεχνικές και βιωματικά παιχνίδια, που ενισχύουν την εμπέδωση. Πολύτιμό μας εργαλείο ο «Πλανήτης Αλφαβήτα», το δικό μας διαδραστικό παιχνίδι που έχει βοηθήσει πληθώρα παιδιών να μάθουν τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου εύκολα και ευχάριστα.

Πλανήτης ΑΒ


2º στάδιο: 

Τα παιδιά διδάσκονται τεχνικές ανάγνωσης συλλαβών. Πάνω σ’ αυτά τα δομημένα σύνολα «χτίζεται» και η ανάγνωση απλών λέξεων και προτάσεων (σωστή αποκωδικοποίηση). Ακολουθείται μία σταθερή και δομημένη σειρά από τις πιο απλές συλλαβές/λέξεις ως τα πιο δύσκολα συμφωνικά συμπλέγματα και την ανάγνωση λέξεων και προτάσεων με αυτά.

3º στάδιο:

Σε αυτό το στάδιο δουλεύονται οι ακουστικές (φωνολογικές) διακρίσεις ήχων και οι οπτικές διακρίσεις των γραμμάτων που πιθανόν να δυσκολεύουν ένα παιδί και συχνά μπερδεύουν μεταξύ τους. Η εμπέδωση και η γενίκευση των διακρίσεων αυτών επιτυγχάνεται με τις σωστές μνημονοτεχνικές μεθόδους, την παραγωγή εποπτικού υλικού με τη βοήθεια των παιδιών και την εξάσκηση των φωνημάτων σε επίπεδο λέξης, πρότασης και τελικά κειμένου.

4º στάδιο:

Σε αυτό το στάδιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευχέρεια της ανάγνωσης και στην αναγνωστική ταχύτητα που τόσο δυσκολεύει τους Έλληνες μαθητές (γρήγορη αποκωδικοποίηση).

5º στάδιο:

Ο μαθητής καταφέρνει να διαβάσει τη λέξη «ολικά», συνδέοντας την οπτική εικόνα με την εκφορά της, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση ενός κανονικού αναγνώστη (αναγνωστική ευχέρεια). Ποικιλία τεχνικών χρησιμοποιούνται και για την επίτευξη του ανάλογου ύφους-χρωματισμού. Τέλος, ο θεραπευτής βοηθάει το παιδί ν’ απομνημονεύσει λέξεις και να εμπλουτίσει το «οπτικό του λεξικό», που θα το βοηθήσει να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.